صفحه اصلی > محورهای سمپوزيوم
.: محورهای سمپوزيوم

محورهاي اين همايش به شرح زير است:

• اسپا و استانداردهاي بين المللي آن
• نقش اسپا و حمام سنتي در صنعت گردشگري
• اسپا و حمام سنتي از ديدگاه طب سنتي
• سرمايه گذاري و توجيه اقتصادي مراكز اسپا